No podeu fer una nova comanda des del vostre país United States

Política de privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es van a gestionar les dades personals que l'usuari ens faciliti a través del correu electrònic, formularis web, etc.

Als efectes del que preveu l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, s'informa de manera clara i transparent de les dades del responsable d'aquest lloc web:

DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE DE RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

    
La seva denominació social és HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L.

    
El seu C.I.F .: B02576528

    
El seu domicili és CARRETERA MADRID - Nº 17 02005 - ALBACETE

    
El seu Telèfon és: 34 - 967218991

    
El seu E-Mail és: info@hi-par.es

HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de ALBACETE 2 MERC. TOM 963, LLIBRE 727 FOLI 222 FULL AB-25200 INSCRIPCIÓ 1.
HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. és propietari del nom de domini i pàgina a Internet a la qual s'accedeix a través de l'adreça https://www.hi-par.es

 
La EMPRESA és responsable del tractament de les seves dades personals, els quals han estat incloses en fitxers degudament registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de dades.
FINALITATS DE TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Els usuaris que accedeixen al lloc web corporatiu i voluntàriament proporcionen informació personal per navegar pel lloc o utilitzar algun servei que requereixi la comunicació de dades a l'EMPRESA, queden informats de les següents finalitats de tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris, que L'EMPRESA podrà dur a terme:

    
Per prestar els nostres serveis de distribució i venda de productes.
    
Dur a terme la gestió comercial i administrativa de les dades facilitades.
    
Facturar als clients els serveis prestats.
    
Formulari de contacte: Quan l'usuari utilitza els serveis habilitats a l'efecte per contactar amb L'EMPRESA (a través de formularis, telèfon, o correu electrònic), L'EMPRESA tractarà les seves dades personals per atendre les seves consultes, i gestionar la contestació de la comunicació realitzada per l'usuari.
    
Finalitats publicitàries, amb el consentiment de l'interessat.

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i realitzar operacions comercials amb L'EMPRESA. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades a través del present lloc web.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació i sempre que resulten adequades, pertinents i limitats al necessari per als fins per als quals siguin tractats. En aquest cas, les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, contractual, o durant el període necessari per complir amb les obligacions legals. Es garanteix un tractament de dades lleial i transparent.

Utilitzem els comptes de Facebook i Twitter per informar sobre les nostres activitats i interactuar amb els nostres seguidors. L'accés i ús de les pàgines oficials de L'EMPRESA, està subjecte al compliment de les condicions establertes pels titulars de la plataforma del servei de les referides xarxes socials.

Consentiment per a finalitats publicitàries: Un. Consenteix i autoritza expressament a HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. perquè pugui tractar les seves dades personals, amb la finalitat d'incloure les seves dades en campanyes publicitàries promogudes per HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. i, en definitiva, consent l'enviament de comunicacions comercials a través de qualsevol mitjà ja sigui electrònic (telèfon, fax, correu electrònic, SMS, etc.) o no electrònic (correu ordinari, etc.), sense que serveixin els mitjans enumerats com una llista tancada, sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació existent entre el client i / o usuari i l'EMPRESA, així com l'acompliment de les tasques d'informació, i altres activitats pròpies dels serveis que presta https: // www .hi-par.es

Pot revocar el consentiment per a finalitats publicitàries segons procediment descrit en Exercici Drets ARCO.

En acceptar la política de protecció de dades, Un. Manifesta que ha estat informat en els termes del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu I del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i que atorga el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals a les finalitats anteriorment descrites, sense perjudici de l'exercici dels corresponents drets ARCO o la revocació del consentiment prestat.

HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat d'acord al seu criteri, oa causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de privacitat actual de https://www.hi-par.es

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, l'usuari queda informat del lleial tractament de les seves dades personals per la mercantil HI-PAR EQUIPS dE PROTECCIÓ SL, autoritzant a aquest al tractament de les dades a les quals tingui accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'internet, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada, per a les finalitats d'oferta o comunicacions publicitàries i promocionals i contractació d'altres productes i serveis de HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. i per al manteniment de la seva relació contractual i de gestió comercial amb HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. En particular, el client / usuari autoritza a HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. perquè enviï ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o mitjançant un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Les dades identificatives, així com totes les dades de contacte el caràcter obligatori s'estableixi expressament, i qualssevol altres que puguin ser exigits per la web de HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. són obligatoris i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat d'activar el compte d'accés. La resta dades que puguin sol·licitar-són voluntaris, de manera que el fet de no facilitar no impedirà l'establiment de la relació contractual. Un cop sol·licitada l'alta com a client, l'usuari podrà accedir a les zones privades del web. L'usuari autoritza expressament a que després d'emplenar el formulari de registre com a client, HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. es posi en contacte amb vostè per confirmar-li l'alta.

LEGITIMACIÓ O BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

La base jurídica per al tractament de les dades recollides a través del lloc web per L'EMPRESA, serà la següent:

- En el cas de la recollida de dades a través dels canals de contacte habilitats en el lloc web, inclosos els formularis de contacte, la base jurídica per al tractament de les dades és la de demanar el consentiment de l'interessat o usuari per al tractament de les seves dades.

Per a això, en cada formulari s'inclourà un check-box en què se sol·licitarà el consentiment, informant de l'existència de l'avís legal i de la present política de privacitat i facilitant l'accés a totes dues.

    
En el cas en què hi hagi una relació contractual o precontractual entre L'EMPRESA i l'usuari, la base jurídica per al tractament de les dades facilitades estarà legitimat en aquesta relació, de manera que només es demanaran les dades necessàries per a sustentar aquestes relacions comercials i contractuals.

    
No obstant això el responsable del tractament de dades té un interès legítim ponderat en remetre-li comunicacions comercials sobre els seus productes, sempre comptant amb el seu consentiment.

CESSIONS DE LES DADES PERSONALS DE L'USUARI A TERCERS.

En cap cas cedirem les teves dades a tercers sense informar-prèviament i requerirte el teu consentiment.

La EMPRESA informa a l'usuari que qualsevol cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement informant de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides i, si escau, quan la legislació ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment explícit, inequívoc, específic i informat a l'usuari

 
EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, LIMITACIÓ AL TRACTAMENT I PORTABILITAT.

 
L'informem que els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades podran ser exercitats davant el Responsable del tractament per qualsevol mitjà subjecte a dret, acompanyant de còpia de document oficial que l'identifiqui dirigint-se a: CARRETERA MADRID - Nº 17 02005 - ALBACETE o enviant un missatge al correu electrònic a info@hi-par.com segons els termes que la normativa aplicable estableix. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en agpd.es.

La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l'interessat, còpia del DNI i, en els casos que s'admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena. Pel que fa al dret d'accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud sigui formulada per persona diferent de l'afectat. No s'exigirà cap contraprestació per l'exercici dels drets.
 
En el cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, es pot exercitar el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

L'usuari queda informat del dret que li assisteix a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i / o sol·licitar la seva tutela, en particular, quan l'usuari consideri que no ha obtingut satisfacció per part de L'EMPRESA, en l'exercici dels seus drets, a través de la seu electrònica del seu portal web (www.agpd.es), o bé mitjançant un escrit dirigit a la seva adreça postal (C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal en els termes que estableix l'Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, atorgant el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació a les finalitats anteriorment descrites, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

L'EMPRESA es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d'acord al seu criteri, oa causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Si L'EMPRESA inclou alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades actual
.

Informació Bàsica Informació addicional
Responsable del tractament HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. C.I.F. nº B02576528
Domicili social: CARRETERA MADRID - Nº 17 02005 - ALBACETE
Correu electrònic: info@hi-par.com
Finalitats principals Gestió administrativa, fiscal, comptable i comercial

Atenció de consultes
La finalitat principal del tractament és la gestió administrativa, fiscal i comptable.

- La gestió comercial i publicitària comptarà sempre amb el consentiment de l'interessat, excepte en el cas d'excepcions legals.

- No existiran decisions automatitzades perfils, ni lògica aplicada
Legitimació i conservació Base jurídica del tractament La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment de l'interessat. Les dades es conservaran mentre es mantingui li relació comercial o contractual, o la seva finalitat, i no se sol·liciti la seva supressió, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables
Destinataris de cessions No s'han previst cessions de dades No s'han previst cessions de dades, si bé en cas de produir-se, sempre tindran per finalitat el compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l'interessat .
Drets dels interessats Exercici de drets Els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI a CARRETERA MADRID - Nº 17 02005 - ALBACETE
Correu electrònic: info@hi-par.com podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la
reclamació que consideri oportuna.
Procedència de les dades Propi interessat principalment Les dades personals que tractem en HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN S.L. procedeixen del propi interessat o de tercers legitimats per a la cessió dels mateixos.