No podeu fer una nova comanda des del vostre país United States

CONDICIONS D'ÚS


1. Introducció

 

L'accés a aquest entorn digital: hi-par.es es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present clausulat.

 

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut dels presents Termes i Condicions de navegació haurà d'abandonar AQUEST MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix.

 

L'accés a aquest entorn digital: hi-par.es té caràcter gratuït, sense perjudici de la necessitat que l'usuari es registri la primera vegada que vulgueu utilitzar els serveis oferts a través de la mateixa.

 

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Termes i condicions. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

Les connexions amb altres llocs A aquest entorn digital: hi-par.es que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes està subjecte als presents Termes i Condicions d'ús així com als eventuals condicionats específics que aquest entorn digital: hi-par.es requereixi. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida.

 

El Responsable d'aquest entorn digital: hi-par.es podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració del present MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL, les condicions d'ús i servei així com els seus continguts. De la mateixa manera, podrà eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés procurant informar l'usuari d'aquest canvi a través del seu correu electrònic o bé a través de la publicació en AQUEST MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

 

 
2. Identitat del titular d'aquest mitjà i / o entorn digital


  
La seva denominació social és HI-PAR Equips de protecció S.L.

  
El seu C.I.F .: B02576528

  
El seu domicili és CARRETERA MADRID - Nº 17 02005 - ALBACETE

  
El seu Telèfon és: 34 - 967218991

  
El seu E-Mail és: info@hi-par.es

HI-PAR Equips de protecció S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de ALBACETE 2 MERC. TOM 963, LLIBRE 727 FOLI 222 FULL AB-25200 INSCRIPCIÓ 1.

HI-PAR Equips de protecció S.L. és propietari del nom de domini i pàgina a Internet a la qual s'accedeix a través de l'adreça https://www.hi-par.es
 

 
3. Drets i obligacions del prestador dels serveis

 

3a) .- Com a proveïdor del servei, HI-PAR Equips de protecció S.L. es troba obligada a prestar els serveis oferts per AQUEST MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l'usuari així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.

 

3.b) .- En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, HI-PAR Equips de protecció S.L. té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accessibilitat a AQUEST MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de la qual cosa procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

 

3.c) .- HI-PAR Equips de protecció S.L. no garanteix, directament o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que queden explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l'usuari.

 

HI-PAR Equips de protecció S.L. no garanteix el contingut subministrat, si és el cas, per terceres parts, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per al destí que els usuaris o qualsevol altra persona facin de la mateixa.

 

3.d) .- Els drets de propietat intel·lectual sobre aquest entorn digital: hi-par.es són titularitat de HI-PAR Equips de protecció S.L. L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la citada companyia.
 

 
4. Drets i obligacions de l'usuari

 

4a) .- L'usuari, per tal de registrar-se en AQUEST MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL, haurà d'introduir un nom d'usuari i una contrasenya (o password) que seran les claus d'accés habitual. L'usuari serà responsable de la custòdia del seu nom d'usuari i contrasenya, responent del mal ús que, com a conseqüència de la infracció del seu deure de custòdia, pogués fer un tercer.

 

4.b) .- En tot moment, l'usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d'aquest entorn digital: hi-par.es d'acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de HI-PAR Equips de protecció S.L. o tercers.

 

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d'aquest entorn digital: hi-par.es s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de HI-PAR Equips de protecció SL per a altres usuaris d'aquest entorn digital: hi-par.es o tercers.

 

4.c) .- L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició HI-PAR Equips de protecció S.L. cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de AQUEST MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL, no causant problemes tècnics de qualsevol índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment a AQUEST MITJÀ I / o ENTORN DIGITAL, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.

 

4.d) .- La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva, pel que en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, HI-PAR Equips de protecció S.L. es reserva el dret a prohibir-li l'accés a aquest entorn digital: hi-par.es

 

 
5. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament d'aquest entorn digital: hi-par.es i dels seus serveis.

 

5a) .- HI-PAR Equips de protecció S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquest entorn digital: hi-par.es i dels seus serveis.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament d'aquest entorn digital: hi-par.es i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a AQUEST MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL.

 

En qualsevol cas, HI-PAR Equips de protecció S.L. farà tots els esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada d'AQUEST MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL.

 

5.b) .- HI-PAR Equips de protecció S.L. posa a disposició dels usuaris els sistemes de privacitat de dades personals que impedeixin l'accés als mateixos per part de tercers no autoriazados. HI-PAR Equips de protecció S.L. ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari.

 

5.c) .- Malgrat que HI-PAR Equips de protecció S.L. ha implantat totes aquelles mesures de seguretat adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts d'aquest entorn digital: hi-par.es que puguin produir alteracions en el sistema informàtic ( programari i maquinari) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

 

HI-PAR Equips de protecció S.L. s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

 

5.d) .- HI-PAR Equips de protecció S.L. no té obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d'AQUEST MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin AQUEST MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL, els seus serveis i els seus continguts de conformitat amb aquests Termes i Condicions Generals i, si escau, les condicions particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

 

Aquesta societat tampoc té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre si a altres usuaris.

 

 
6. Propietat intel·lectual

 

Tots els drets sobre el contingut d'aquest entorn digital: hi-par.es pertanyen a HI-PAR Equips de protecció S.L. excepte aquells d'empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

 

El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logotips d'HI-PAR Equips de protecció S.L. frames, banners, el programari i els diferents codis font i objecte, etc. d'aquest entorn digital: hi-par.es són titularitat de HI-PAR Equips de protecció S.L. que posseeix legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre els mateixos.

 

Els logos o signes distintius són titularitat de cadascuna d'elles, disposant legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre els mateixos, consentint expressament que els mateixos siguin incorporats, si s'escau, en AQUEST MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL.

 

L'usuari que accedeixi a aquest entorn digital: hi-par.es no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

 

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquest entorn digital: hi-par.es i que siguin empreses col·laboradores de HI-PAR Equips de protecció S.L. els són aplicables, igualment, les presents condicions, llevat de pacte en contra.

 

Queda terminantment prohibida l'alteració d'aquest entorn digital: hi-par.es per part de l'usuari i que pugui afectar el seu contingut, com ara vincles (o links) i similars.

HI-PAR Equips de protecció S.L. vetllarà perquè els continguts d'aquest entorn digital: hi-par.es no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que no fomentin la violència. De la mateixa manera procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

 

 
7. Protecció de dades de caràcter personal

 

Tota la informació sobre el tractament de dades de caràcter personal està recollida i detallada en la Política de Protecció de dades.

 

Sense perjudici d'això s'informa:

 

7a) Per accedir a i / o utilitzar alguns dels Serveis és necessari que els Usuaris proporcionin prèviament a HI-PAR Equips de protecció S.L. certes dades de caràcter personal (en endavant, les "Dades Personals"), que HI-PAR Equips de protecció S.L. tractarà i incorporarà a un fitxer automatitzat, amb les finalitats que en cada cas corresponguin, encara que fonamentalment les dades que l'usuari faciliti a HI-PAR Equips de protecció S.L. tenen com a finalitat prestar els servei de AQUEST MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL.

 

7.b) Totes aquestes circumstàncies seran prèvia i degudament advertides per HI-PAR Equips de protecció S.L. als Usuaris, en els casos i en la forma en què això resulta legalment exigible.

 

7.c) Si l'Usuari facilita dades de caràcter personal de terceres persones, informarà a aquests tercers del contingut de les dades facilitades, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, de la possibilitat d'exercitar els drets, identificarà HI-PAR Equips de protecció SL i haurà d'obtenir el consentiment del dit tercer per comunicar les dades d'aquest a HI-PAR Equips de protecció S.L.

 

7.d) HI-PAR Equips de protecció S.L. garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, HI-PAR Equips de protecció S.L. garanteix la confidencialitat de les Dades Personals. No obstant això, HI-PAR Equips de protecció S.L. revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

 

7.c) Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, limitació, oposar-se al seu tractament, revocar el seu consentiment o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, contactant amb HI-PAR Equips de protecció S.L. seguint el procediment per a l'exercici de drets descrit a aquest efecte en la Política de Protecció de Dades.

HI-PAR Equips de protecció S.L. ha adquirit des d'un principi un seriós compromís a fi de garantir la seguretat en totes les seves transaccions comercials.

Per aquest motiu, el sistema de comerç electrònic utilitzat per aquesta societat es troba allotjat en un servidor segur, certificació obtinguda i avalada, de manera que tot enviament d'informació confidencial es realitza de forma segura, mitjançant el sistema avançat d'encriptació de dades SSL. (Secure Socket Layer).

L'usuari pot conèixer que es troba en una zona segura quan l'URL canvia de https: // a https: //, visualitzant a més un cadenat tancat a la part inferior del navegador. D'aquesta manera, totes les dades que s'enviïn a partir d'aquest moment viatjaran totalment encriptades, garantint la total seguretat de les transaccions.

 

 
8. Cookies

 

Tota la informació sobre l'ús que fa aquest entorn digital: hi-par.es de cookies està recollida i detallada en la Política de Cookies.

9. Vincles o enllaços hipertextuals

 

No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra A aquest entorn digital: hi-par.es sense el previ i exprés consentiment de HI-PAR Equips de protecció S.L.

 

En el cas que aquest entorn digital: hi-par.es pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o mitjans no gestionats per HI-PAR Equips de protecció S.L. aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals, llocs, mitjans o entorns digitals, ni és responsable del contingut dels mateixos. Els links que aquest entorn digital: hi-par.es pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

 

En tot cas, HI-PAR Equips de protecció S.L. s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos.

 

 
10. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

 

Si qualsevol clàusula dels presents Termes i Condicions de navegació i ús d'aquest entorn digital: hi-par.es de HI-PAR Equips de protecció S.L. fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç afectarà tan sols a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de condicions generals i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada llevat que, per resultar essencial a les presents condicions generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

 

 
11. Llei aplicable i jurisdicció

 

Aquests Termes i Condicions d'ús i navegació així com qualsevol relació entre l'usuari i HI-PAR Equips de protecció S.L. es regiran per la legislació espanyola.

 

Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o contingut dels presents Termes i Condicions o de les relacions entre l'usuari i HI-PAR Equips de protecció S.L. ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals que legalment corresponguin.