Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

WARUNKI UŻYTKOWANIA


1. Wprowadzenie

 

Dostęp do tego cyfrowego środowiska: hi-par.es podlega wcześniejszemu zapoznaniu się i akceptacji przez dowolnego użytkownika warunków, komunikatów, ostrzeżeń i innych informacji prawnych zawartych w tym punkcie.

 

Jeśli użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszych Warunków nawigacji, musi opuścić TEGO ŚRODOWISKA I / LUB ŚRODOWISKA CYFROWEGO, nie mogąc uzyskać dostępu do usług, które oferuje.

 

Dostęp do tego cyfrowego środowiska: hi-par.es jest bezpłatny, bez uszczerbku dla potrzeby, aby użytkownik zarejestrował się po raz pierwszy, gdy chce korzystać z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

 

Użytkownik oświadcza, że ​​jest pełnoletni i ma wystarczającą zdolność prawną do przestrzegania niniejszych Warunków. Podobnie akceptuje wyraźnie i bez wyjątku, że dostęp i korzystanie z tego MEDIA I / LUB CYFROWEGO ŚRODOWISKA, jego usług i zawartości wspomnianych usług odbywa się pod wyłączną i wyłączną odpowiedzialnością.

 

Odnośniki do innych stron w tym środowisku cyfrowym: hi-par.es że mogą istnieć i wykorzystanie może uczynić z nich jest przedmiotem niniejszych Warunków Użytkowania, jak również wszelkie warunki szczególne, tym środowisku cyfrowy: wymaga hi-par.es. Każde użycie inne niż dozwolone jest wyraźnie zabronione.

 

Odpowiedzialne za tym środowisku cyfrowym: hi-par.es może jednostronnie zmieniać w dowolnym momencie uzna za odpowiednią konfigurację tego medium i / lub cyfrowego środowiska, użytkowania i warunków eksploatacji, jak i jego zawartość. Podobnie można wyeliminować, ograniczyć lub zawiesić czasowo lub na stałe, i uniemożliwić dostęp próbuje poinformować użytkownika o zmianie poprzez e-mail lub poprzez publikację w tym medium i / lub cyfrowego środowiska tak długo, jak pozwalają na to okoliczności.

 

 
2. Tożsamość właściciela tego medium i / lub środowiska cyfrowego


  
Jego nazwa firmowa to HI-PAR PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.

  
Twój C.I.F.: B02576528

  
Twój adres to CARRETERA MADRID - Nº 17 02005 - ALBACETE

  
Twój telefon to: 34 - 967218991

  
Twoja wiadomość e-mail to: info@hi-par.es

WYPOSAŻENIE OCHRONNE HI-PAR S.L. jest zarejestrowany w Rejestrze Mercantile firmy ALBACETE 2 MERC. TOMO 963, BOOK 727 FOLIO 222 ARKUSZ REJESTRACJA AB-25200 1.

WYPOSAŻENIE OCHRONNE HI-PAR S.L. jest właścicielem nazwy domeny i strony internetowej, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem adresu https://www.hi-par.es
 

 
3. Prawa i obowiązki dostawcy usług

 

3.a) .- Jako dostawca usług, HI-PAR SPRZĘT OCHRONNY S.L. Jest on zobowiązany do świadczenia usług oferowanych przez ten środek i / lub cyfrowego środowiska, aby skutecznie zagwarantować tajność komunikatów, które mogą istnieć z użytkownikiem i ustosunkowania się do roszczeń, które mogłyby się pojawić.

 

3.b) .- W przypadku wykonywania prac konserwacyjnych, naprawczych, aktualizacji lub ulepszenia usług, HI-PAR OCHRONA OCHRONNA S.L. Masz prawo do czasowego i bez uprzedzenia zawiesić dostęp do tego medium i / lub cyfrowego środowiska i zastrzec sobie prawo do świadczenia lub anulowania usług bez uszczerbku, który próbować informować użytkowników, pod warunkiem okoliczności pozwalają na to.

 

3.c) .- WYPOSAŻENIE OCHRONNE HI-PAR S.L. nie gwarantuje, bezpośrednio lub pośrednio, oferowanych informacji lub usług, z wyjątkiem tych gwarancji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać przyznane lub które są wyraźnie opisane w umowie między tą firmą a użytkownikiem.

 

WYPOSAŻENIE OCHRONNE HI-PAR S.L. nie gwarantuje treści dostarczanych, w stosownych przypadkach, przez strony trzecie, ani nie gwarantuje prawdziwości, rzetelności, dokładności, aktualności ani wygody informacji dostarczanych dla miejsca przeznaczenia, które robią użytkownicy lub jakakolwiek inna osoba.

 

3.d) .- Prawa własności intelektualnej do tego cyfrowego środowiska: hi-par.es są własnością HI-PAR PROTECTION TEAMS S.L. Wyłączne korzystanie z prawa do zwielokrotniania, dystrybucji, komunikacji publicznej i transformacji należy do wyżej wymienionej firmy.
 

 
4. Prawa i obowiązki użytkownika

 

4.a) .- Użytkownik, aby zarejestrować się w TYM ŚRODOWISKU ŚRODKOWYM I / LUB CYFROWYM, musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło (lub hasło), które będą zwykłymi kodami dostępu. Użytkownik będzie odpowiedzialny za przechowywanie jego nazwy użytkownika i hasła, reagując na niewłaściwe użycie, które w wyniku naruszenia jego obowiązków może być wykonane przez osobę trzecią.

 

4.b) .- Przez cały czas użytkownik musi legalnie korzystać z usług tego cyfrowego środowiska: hi-par.es zgodnie z obowiązującymi przepisami, z poszanowaniem praw własności intelektualnej HI-PAR PROTECCIÓN EQUIPOS S.L. lub strony trzecie.

 

W związku z tym, użytkownik gwarantuje, że działania opracowane przez tego środowiska cyfrowego: hi-par.es powinny być zgodne z przepisami prawa, moralności, porządku publicznego, dobrych obyczajów i w żaden sposób szkodliwy dla dobrego imienia i komercyjny obraz HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN SL dla innych użytkowników tego cyfrowego środowiska: hi-par.es lub stron trzecich.

 

4.c) .- Użytkownik nie przejdzie przez dostępne dla niego urządzenia HI-PAR SAFETY EQUIPMENT S.L. Każde działanie, które powoduje uszkodzenie lub zmiany w treści, ani nie utrudniają sprawne funkcjonowanie tego medium i / lub cyfrowego środowiska nie powodując problemów technicznych wszelkiego rodzaju, a nie przeniesienie elementów mogących zawierać wirusy komputerowe lub szkody, zakłócać lub przechwycenia wszystkich lub częściowo do NINIEJSZEGO ŚREDNIEGO I / LUB CYFROWEGO ŚRODOWISKA, a także do nieingerowania lub zmiany poczty elektronicznej innych użytkowników.

 

4.d) .- Odpowiedzialność użytkownika za dokładność wprowadzanych danych jest wyłączna, dlatego w przypadku podania nieprawdziwych lub niedokładnych informacji, HI-PAR PROTECTION TEAMS S.L. zastrzega sobie prawo do zabronienia dostępu do tego cyfrowego środowiska: hi-par.es

 

 
5. Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności za działanie tego cyfrowego środowiska: hi-par.es i jego usługi.

 

5.a) .- WYPOSAŻENIE OCHRONNE HI-PAR S.L. nie gwarantuje dostępności i ciągłości funkcjonowania tego cyfrowego środowiska: hi-par.es i jego usług.

Zatem wszelka odpowiedzialność jest wykluczona za jakiekolwiek szkody spowodowane brakiem dostępności lub dalszej eksploatacji środowisku cyfrowym: hi-par.es i jej usług oraz przydatność że użytkownicy może przypisać TO ŚRODKOWE I / LUB CYFROWE ŚRODOWISKO.

 

W każdym razie, HI-PAR OCHRONNY SPRZĘT S.L. dołoży wszelkich starań, aby utrzymać ciągłą dostępność TEGO ŚREDNIEGO I / LUB CYFROWEGO ŚRODOWISKA.

 

5.b) .- WYPOSAŻENIE OCHRONNE HI-PAR S.L. Udostępnia użytkownikom systemy prywatności danych osobowych, które uniemożliwiają dostęp do nich osobom nieuprawnionym. WYPOSAŻENIE OCHRONNE HI-PAR S.L. wdrożyła wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które gwarantują integralność, poufność i dostępność danych osobowych dostarczonych przez użytkownika.

 

5.c) .- Chociaż HI-PAR OCHRONNY SPRZĘT S.L. To wdrożył wszelkie odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa w tej dziedzinie, nie kontroluje ani nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów w treści środowisku cyfrowym: hi-par.es które mogą spowodować zmiany w systemie komputerowym ( oprogramowanie i sprzęt) użytkownika lub w dokumentach elektronicznych i plikach przechowywanych w jego systemie komputerowym.

 

WYPOSAŻENIE OCHRONNE HI-PAR S.L. jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane obecnością wirusów w zawartości, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym, dokumentach elektronicznych, plikach itp.

 

5.d) .- HI-PAR SPRZĘT OCHRONNY S.L. nie ma żadnych zobowiązań i nie kontroluje wykorzystania przez użytkowników TEGO ŚRODOWISKA I / LUB ŚRODOWISKA CYFROWEGO, usług i ich zawartości. W szczególności, to społeczeństwo nie gwarantuje, że użytkownicy korzystają z niniejszym I / lub cyfrowego środowiska, a jego usług i treści zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz, w stosownych przypadkach, specjalnych warunków, które mogą mieć zastosowanie, lub zrobić w sumienny i ostrożny sposób.

 

Ta firma nie ma obowiązku sprawdzenia i weryfikacji tożsamości użytkowników lub dokładności, ważności, kompletność i / lub autentyczności informacji, które świadczą o sobie innym użytkownikom.

 

 
6. Własność intelektualna

 

Wszelkie prawa do treści tego cyfrowego środowiska: hi-pper.es należą do HI-PAR OCHRONA OCHRONNA S.L. z wyjątkiem firm, z którymi podpisała odpowiednią umowę na dostarczanie treści i są chronione przez krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej.

 

Projekt, obrazy, mapy, grafika, znaki towarowe, etykiety, znaki wyróżniające lub logotypy HI-PAR OCHRONA OCHRONNA S.L. ramki, banery, oprogramowanie i inne kody źródłowe i obiektowe itp. tego cyfrowego środowiska: hi-par.es są własnością HI-PAR PROTECTION TEAMS S.L. który legalnie posiada prawa do eksploatacji nad nimi.

 

Logotypy lub znaki wyróżniające są własnością każdego z nich, zgodnie z prawem przyznają im wyłączne prawa do eksploatacji, wyraźnie wyrażając zgodę na włączenie ich, w stosownych przypadkach, do NINIEJSZEJ ŚRODKÓW I / LUB ŚRODOWISKA CYFROWEGO.

 

Użytkownik uzyskujący dostęp do tego środowiska cyfrowego: hi-per.es nie może kopiować, modyfikować, dystrybuować, przesyłać, reprodukować, publikować, przypisywać, sprzedawać wyżej wymienionych elementów ani tworzyć nowych produktów lub usług wynikających z uzyskanych informacji.

 

Tylko wyświetlanie i przesyłanie jest dozwolone dla osobistego i niekomercyjnego użytku użytkownika, bez możliwości rozszerzenia go na strony trzecie lub podmioty.

W przypadku grafiki lub projektów, które pojawiają się w tym środowisku cyfrowym: hi-par.es, których właścicielem są współpracujące firmy HI-PAR PROTECTION TEAMS S.L. Podobnie, warunki te będą miały zastosowanie, o ile nie uzgodniono inaczej.

 

Ściśle zabronione jest modyfikowanie tego cyfrowego środowiska: hi- rek.es przez użytkownika i może to wpływać na jego zawartość, taką jak łącza (lub łącza) i tym podobne.

WYPOSAŻENIE OCHRONNE HI-PAR S.L. zagwarantuje, że zawartość tego cyfrowego środowiska: hi-par.es nie jest pornograficzna, ksenofobiczna, dyskryminująca, rasistowska, zniesławiająca ani nie zachęca do przemocy. W ten sam sposób starasz się unikać wszelkich okoliczności, które mogą być szkodliwe dla użytkowników.

 

 
7. Ochrona danych osobowych

 

Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są gromadzone i szczegółowo opisane w Polityce ochrony danych.

 

Bez uszczerbku dla tego, jest zgłaszane:

 

7.a) Aby uzyskać dostęp i / lub korzystać z niektórych usług, konieczne jest uprzednie udostępnienie przez użytkowników sprzętu SL-PAR SL OCHRONA SL. niektóre dane osobowe (zwane dalej "danymi osobowymi"), że sprzęt ochronny HI-PAR S.L. będzie traktować i włączać do automatycznego pliku, z celami, które w każdym przypadku odpowiadają, chociaż zasadniczo, dane, które użytkownik ułatwia HI-PAR PROTECCIÓN EQUIPOS S.L. są przeznaczone do świadczenia usług TEGO ŚREDNIEGO I / LUB CYFROWEGO ŚRODOWISKA.

 

7.b) Wszystkie powyższe okoliczności zostaną wcześniej i należycie poinformowane przez HI-PAR OCHRONĘ OCHRONNĄ S.L. Użytkownikom, w przypadkach i w sposobie, w jaki jest to prawnie wymagane.

 

7.c) Jeżeli Użytkownik poda dane osobowe stron trzecich, poinformuje te strony trzecie o treści dostarczonych danych, istnienie i cel pliku zawierającego ich dane, możliwość korzystania z praw, identyfikuje HI-PAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN SL i musi uzyskać zgodę wspomnianej strony trzeciej na przekazanie danych do HI-PAR PROTECCIÓN EQUIPOS S.L.

 

7.d) WYPOSAŻENIE OCHRONNE HI-PAR S.L. gwarantuje, że przyjęła odpowiednie środki bezpieczeństwa w swoich obiektach, systemach i akta. Również HI-PAR OCHRONNY SPRZĘT S.L. gwarantuje poufność danych osobowych. Niemniej jednak, HI-PAR SPRZĘT OCHRONNY S.L. przekazać właściwym organom publicznym Dane osobowe i wszelkie inne informacje, które są w ich posiadaniu lub dostępne za pośrednictwem ich systemów i są wymagane zgodnie z przepisami prawnymi i przepisami obowiązującymi w danej sprawie.

 

7.c) Użytkownicy są uznawani i mogą korzystać z praw dostępu, usuwania, poprawiania, ograniczania, w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, odwołania ich zgody lub żądania przeniesienia ich danych, kontaktując się z HI-PAR PROTECCIÓN EQUIPOS S.L. zgodnie z procedurą wykonywania praw opisanych w tym celu w Polityce ochrony danych.

WYPOSAŻENIE OCHRONNE HI-PAR S.L. Nabył od początku poważne zobowiązanie, aby zagwarantować bezpieczeństwo we wszystkich transakcjach handlowych.

Z tego powodu system handlu elektronicznego używany przez tę firmę jest hostowany na bezpiecznym serwerze, certyfikacie uzyskanym i gwarantowanym, dzięki czemu wszystkie poufne informacje są wysyłane bezpiecznie, przy użyciu zaawansowanego systemu szyfrowania danych SSL. (Secure Socket Layer).

Użytkownik może wiedzieć, że znajduje się w bezpiecznym obszarze, gdy adres URL zmienia się z https: // na https: //, wyświetlając również zamkniętą kłódkę u dołu przeglądarki. W ten sposób wszystkie dane wysyłane z tego momentu będą podróżować w pełni zaszyfrowane, zapewniając całkowite bezpieczeństwo transakcji.

 

 
8. Pliki cookie

 

Wszystkie informacje na temat korzystania z tego cyfrowego środowiska: hi-par.es plików cookie są zbierane i szczegółowo opisane w Polityce plików cookie.

9. Linki lub łącza hipertekstowe

 

Żadne łącze do Portalu nie może być ustanowione od żadnego innego Do tego cyfrowego środowiska: hi-par.es bez uprzedniej i wyraźnej zgody HI-PAR PROTECCIÓN TEACHES S.L.

 

W przypadku, gdy to środowisko cyfrowe: hi-par.es może zawierać łącza lub łącza do innych portali lub nośników nie zarządzanych przez HI-PAR PROTECTION TEAMS S.L. ta firma oświadcza, że ​​nie sprawuje żadnej kontroli nad wspomnianymi portali, witryn, mediów lub środowisk cyfrowych, ani nie jest odpowiedzialna za jej treść. Łącza, które może zawierać niniejsze środowisko cyfrowe: hi-par.es, będą oferowane wyłącznie jako odniesienia informacyjne, bez jakiejkolwiek oceny treści, właścicieli, usług lub produktów z nich oferowanych.

 

W każdym razie, HI-PAR OCHRONNY SPRZĘT S.L. jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do usług świadczonych przez te osoby trzecie w związku z wszelkimi roszczeniami jakiegokolwiek rodzaju i roszczeniami, które mogą zostać wniesione w związku z nimi.

 

 
10. Nieważność i nieskuteczność postanowień

 

Jeśli jakakolwiek klauzula niniejszego Regulaminu nawigacji i korzystania z tego cyfrowego środowiska: hi-par.es z HI-PAR SPRZĘT OCHRONNY S.L. To uznane w całości lub częściowo nieskuteczne lub zerowy wpływ tylko tego przepisu lub jego części, która jest nieważna lub nieskuteczna subsisting we wszystkich innych aspektach, inne warunki i takie postanowienie lub jego część, która nie ma wpływu z tym że, ponieważ jest to istotne dla niniejszych ogólnych warunków, wpłynęłoby to na nie w sposób integralny.

 

 
11. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

 

Niniejsze Warunki użytkowania i nawigacji oraz wszelkie relacje między użytkownikiem a sprzętem chroniącym HI-PAR S.L. będą regulowane przez ustawodawstwo hiszpańskie.

 

W przypadku wszelkich sporów wynikających z istnienia lub treści niniejszych Warunków lub relacji między użytkownikiem a HI-PAR PROTECCIÓN SL.SA. obie strony poddają się jurysdykcji i kompetencjom sądów i sądów, które zgodnie z prawem odpowiadają.